Aby zostać wstępnie zakwalifikowanym do żywienia dojelitowego w warunkach domowych należy posiadać:

 1. Skierowanie do leczenia żywieniowego w warunkach domowych dietą przemysłową wystawione przez lekarza z oddziału szpitalnego, na którym przebywał pacjent lub przez lekarza rodzinnego. Wzór skierowania:

  Bardzo ważne jest aby w skierowaniu uzupełnione były pozycje:

  Rozpoznanie : DYSFAGIA

  KOD (ICD 10) : R13

 2. Pacjent musi posiadać sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego: sondę nosowo-żołądkową lub nosowo-jelitową, gastrostomię lub jejunostomię. Dostęp ten jest wytwarzany w szpitalu przed rozpoczęciem dojelitowego żywienia domowego. Dodatkowo Pacjent lub opiekun Pacjenta chcąc skorzystać z procedury żywienia dojelitowego w domu jest zobowiązany wyrazić pisemną zgodę na żywienie dojelitowe w warunkach domowych.
  Zgodę na żywienie dojelitowe i inne czynności medyczne jak pobranie badań, wymianę zgłębnika etc. dokonuje się pisemnie podczas pierwszej wizyty lekarskiej na odpowiednim formularzu.
 3. Dokument poświadczający ubezpieczenie zdrowotne.

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy.

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej).

Dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty,
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),
 • aktualny odcinek emerytury lub renty,
 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg.

Dla osoby bezrobotnej:

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej.

Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia,
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,  legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS,
 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

Dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym:

 • zaświadczenie z ZUS – do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego.
Szukaj na stronie